top of page

Εργασίες

Saronikos Gulf: a hotspot area for alien species in the Mediterranean Sea

Zenetos A, Ovalis P, Giakoumi S, Kontadakis C, Lefkaditou E, Mpazios G, Simboura N, Tsiamis K, 2020. Saronikos Gulf: a hotspot area for alien species in the Mediterranean Sea. BioInvasions Records 9(4): 873–889

PDF icon
bottom of page